Právo na výmaz není absolutním právem. Může se uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány. Dále k výmazu nemůže dojít, pokud existuje jiná právní povinnost nebo zákon, který výmazu brání, např. zákon o archivaci obsahuje povinnost organizací archivovat dokumenty obsahující osobní údaje po určitou, zákonem stanovenou dobu.