Otázky a odpovědi

Vy se ptáte, my odpovídáme.

GDPR se vztahuje na všechny fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje. Velikost subjektu zde nehraje žádnou roli.

Pokud živnostník bude shromažďovat nebo zpracovávat osobní údaje, bude se i jeho týkat GDPR. Živnostník může zpracovávat osobní údaje svých klientů nebo dodavatelů.

Ano, i e-shop s dvěma zaměstnanci se bude řídit GDPR. Ochrana osobních údajů se týká nejen zaměstnanců, ale i zákazníků, a to bez ohledu na jejich počet.

Technická opatřená by měla být přijímána s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Lze proto říci, že velká část menších podniků nebude muset pořizovat speciální SW a HW, pokud odpovídají běžným standardům zabezpečení. Užívaný software by měl ideálně pocházet od spolehlivého dodavatele, který garantuje soulad s GDPR.

Na tyto kontakty se GDPR vztahuje. Starší souhlas bude vyhovující za předpokladu, že způsob jeho udělení bude v souladu s GDPR. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých údajů a tento souhlas byl udělen svobodně a byl konkrétní, informovaný, jednoznačný a ničím nepodmíněný. Lze předpokládat, že v řadě případů tato podmínka splněna nebude, zejména tehdy, kdy byl souhlas součástí související smluvní dokumentace nebo byl podmínkou pro čerpání služeb.

Právo na výmaz není absolutním právem. Může se uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány. Dále k výmazu nemůže dojít, pokud existuje jiná právní povinnost nebo zákon, který výmazu brání, např. zákon o archivaci obsahuje povinnost organizací archivovat dokumenty obsahující osobní údaje po určitou, zákonem stanovenou dobu.

Personální agentury zpracovávají velké množství osobních údajů, a proto budou muset jmenovat DPO, neboli pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto termíny nejsou v nařízení jasně definovány, dle výkladových vodítek WP 29 je rozsáhlé zpracování definováno pomocí několika faktorů: počet dotčených subjektů údajů, objem dat, doba trvání zpracování, územní rozsah. Jako příklad rozsáhlého zpracování lze uvést zpracovávání údajů o pacientech v rámci běžné činnosti nemocnice (zpracování údajů o pacientech jednotlivým lékařem se však za rozsáhlé nepovažuje). Rozsáhlým zpracováním bude i zpracování osobních údajů vyhledávačem pro potřeby cílené reklamy či zpracování zákaznických dat v rámci běžné obchodní činnosti pojišťovny nebo banky.

Povinnost registrace (oznámení zpracování osobních údajů) s účinností GDPR odpadá. GDPR Úřad zachovává a upravuje jej jako nezávislý dozorový úřad.

Subjekt údajů musí udělit jednoznačný a ničím nepodmíněný souhlas. Pokud se ke zpracování osobních údajů takový souhlas potřebuje a subjekt tento souhlas neudělí, nemůže to být důvodem k odmítnutí poskytnout službu, pokud to samotná služba nevyžaduje. Konkrétní příklad u e-shopu: pokud poskytnu jejímu provozovateli osobní údaje nezbytné k zakoupení výrobku, tak neudělení souhlasu k zasílaní marketingových mailů nemůže být důvodem odmítnutí samotného zakoupení produktu.

Povinnost ochrany osobních údajů se dle GDPR vztahuje jak na správce, tak i zpracovatele (externí organizaci, která data zpracovává). Obě entity jsou tedy odpovědné za jejich ochranu, jelikož tato data zpracovávají – i v případě, že správce pouze data posbírá a pošle dodavateli.

Poskytovatelé cloudových služeb musí zajistit, aby jejich služby byly v souladu s GDPR. Společnost Google nedávno zveřejnila na svých webových stránkách, že na uvedení do souladu jejich služeb s GDPR intenzivně pracuje. Stále jste však zodpovědní za dodržování pravidel nařízení, GDPR má dopad na celou vaši organizaci, informační systémy, a to vše za vás např. přesun všech osobních údajů do G-suite nevyřeší.

Zaměstnanec je fyzická osoba a pokud lze záznam o docházce jednoznačně spojit s identifikátorem zaměstnance, pak se jedná o osobní údaj.